Công văn ngày 06/08/2021

Thật ngoạn mục. Bằng Công văn ngày 6/8/2021 (xem ảnh), UBND TP Hải Phòng vừa đã chính thức bác bỏ Công văn ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ Hải Phòng về việc báo cáo đề xuất UBND thành phố tạm dừng việc xin chủ trương xây dựng Đề án chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận.

Văn bản của UBND thành phố nêu rõ: “Trong khi chờ Trung ương ban hành các văn bản quy định mới sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị quyết 1211/2016/UBTVQH13 ngày 25/5/2016 của Ủy ban Thường vụ Quốc hội về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, yêu cầu các Sở, ngành: Nội vụ, Tài chính, Xây dựng, Kế hoạch và Đầu tư; Cục thuế; UBND huyện An Dương tiếp tục thực hiện ý kiến chỉ đạo của UBND thành phố tại công văn số 4004/UBND–NV ngày 18/6/2021.

Sau khi Trung ương ban hành quy định mới về tiêu chuẩn của đơn vị hành chính và phân loại đơn vị hành chính, giao Sở Nội vụ chủ trì phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan rà soát, hoàn thiện các tiêu chí theo quy định; báo cáo và đề xuất UBND thành phố trình Bộ Nội vụ thống nhất chủ trương xây dựng đề án chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận”.

Trở lại Công văn số 4004/UBND-NV ngày 18/6/2021 của UBND thành phố Hải Phòng có nội dung như sau:
Giao Sở Nội vụ chủ trì, phối hợp với các cơ quan, đơn vị liên quan báo cáo Ban Cán sự Đảng UBND thành phố trình Ban Thường vụ Thành ủy:

– Tờ trình về việc cho chủ trương xây dựng Đề án chuyển đổi đơn vị hành chính huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận.

– Đề xuất, báo cáo việc thành lập Ban chỉ đạo của Thành ủy về xây dựng Đề án chuyển đổi đơn vị hành chính huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận; dự thảo Kế hoạch của Ban chỉ đạo; dự kiến phân công nhiệm vụ các thành viên của Ban chỉ đạo.
Về việc hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I:

– Giao UBND huyện An Dương lập báo cáo rà soát, đánh giá để hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I đối với huyện An Dương; trình UBND thành phố (qua Sở Xây dựng để tổng hợp).

– Giao Sở Xây dựng hướng dẫn UBND huyện An Dương hoàn thiện các tiêu chí đô thị loại I, tổng hợp, trình UBND thành phố báo cáo Bộ Xây dựng thẩm định, trình Thủ tướng Chính phủ công nhận đạt tiêu chí đô thị loại I đối với huyện An Dương.
– Giao Sở Kế hoạch và Đầu tư chủ trì, phối hợp với Sở Tài chính, Cục Thuế thành phố và các cơ quan, đơn vị liên quan nghiên cứu, đề xuất UBND thành phố bố trí các nguồn vốn, các cơ chế chính sách để đầu tư nâng cấp huyện An Dương nhằm hoàn thiện các tiêu chuẩn về cơ cấu phát triển kinh tế – xã hội, hệ thống hạ tầng đô thị đảm bảo điều kiện thành lập quận, phường tại huyện An Dương.
Như vậy bằng Công văn ngày 6/8/2021 này UBND TP Hải Phòng đã chính thức bác bỏ Công văn ngày 28/7/2021 của Sở Nội vụ Hải Phòng về việc báo cáo đề xuất UBND thành phố tạm dừng việc xin chủ trương xây dựng Đề án chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận. 
Đề án chuyển đổi huyện An Dương thành đơn vị hành chính quận trước năm 2025 vẫn được xây dựng trình các cấp thẩm quyền theo tinh thần Nghị quyết Đại hội 13 Đảng bộ thành phố Hải Phòng đã đề ra.

Đánh giá khách quan An Dương chưa lên Quận năm 2021 nhưng sẽ lên quận trước 2025. Chỉ cần hoàn thiện Hạ tầng giao thông là lên quận sớm.